Mikroregion Votice

Ze školPro školy

Stránka 1 z 4  > >>

Mateřské školy se opět sešly u společného stolu

Realizační tým projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) pozval zástupkyně mateřských škol ORP ke společnému stolu. Tato pracovní skupina se scházela již v rámci minulého projektu MAP, kdy společná setkávání iniciovala mnoho zajímavých seminářů. I setkání 20.6.2018 bylo velmi přínosné. Na tomto setkání se zástupkyně MŠ potkaly s A. Zamazalovou z RC Oříšek, která bude od září 2018 působit na pozici koordinátorky polytechnického vyučování a EVVO a bude pro MŠ lektorovat výukové programy a koordinovat EVVO aktivity. Zástupkyně MŠ se také dověděly o připravovaných projektech v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a možnosti zapojení se do nich na úrovni předškolního vzdělávání.

Zápis ze setkání pracovní skupiny MŠ 20.6.2018

Sejde se Řídící výbor MAP II

V ORP Votice pokračuje projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. I ve své druhé etapě ho bude vedle realizačního týmu Mikroregionu Voticko řídit Řídící výbor MAP II. Na svém prvním zasedání se sejde ve středu 4. 4. od 13,30 hodin v budově Městského úřadu ve Voticích. Na programu budou vedle schvalování vnitřních řádů a orgánů také informace o implementačních aktivitách (např. čtenářská gramotnost ve spolupráci s votickou knihovnou), organizaci návštěvy ZŠ Kunratice či o GDPR. K tomuto ožehavému tématu vydalo metodiku také MŠMT. Naleznete ji zde.

Šablony jdou do druhého kola

MŠMT zveřejnilo znění výzvy Šablony II pro ZŠ, MŠ, SVČ, ZUŠ a školní družiny. Všechny důležité dokumenty jsou umístěné na webových stránkách ministerstva.

 Zde najdete prezentaci ze seminářů k Šablonám - prezentace.

Seminář: Principy práce z žáky s odlišným mateřským jazykem, 21. 9. 2017

Ve čtvrtek 21. září od 9 hodin se v zasedací místnosti MěÚ Votice uskuteční seminář Principy práce z žáky s odlišným mateřským jazykem s lektory organizace META.

Anotaci semináře naleznete zde.

Řídící výbor MAP se sejde 4. října 2017

Ve středu 4.10. od 13,30 hodin se uskuteční další jednání Řídícího výboru. Jelikož se projekt MAP v ORP Votice blíží ke konci (31. 12. 2017) bude na programu zejména návrh aktivit škol a spolupráce do ročního akčního plánu na rok 2018, tak aby mohl být po další diskuzi v regionu schválen na posledním zasedání ŘV v prosinci spolu s finálním dokumentem MAP.

Malé řemeslné dny se uskutečnily v Ratměřicích, velký bude na Šelmberku 6. října

Podporovat v dětech a žácích manuální zručnost a dovednosti a probouzet v nich vztah k technickým a přírodovědným oborům je jedním z cílů Strategického rámce Místního akčního plánů rozvoje vzdělávání v ORP Votice. Podobným aktivitám se dlouhodobě věnují v MŠ Ratměřice, kde mají ve sportovním areálu obce vytvořené zázemí jednak v podobě přírodní zahrady a také mohou v rámci vzdělávání využívat venkovní třídičku vybavenou řemeslným nářadím a náčiním. Jednu z akcí, která je na tyto aktivita navázaná – rukodělné dny 27. 6. – 29. 6. 2017 za účasti rodičů a veřejnosti, podpořil také Řídící výbor v rámci tvorby MAP.

Další akce, která podpoří stejnou prioritu rozvoje vzdělávání, vzešla z jednání pracovní skupiny ZŠ, je nazvána Řemeslný den na Štemberku a uskuteční se 6. 10. 2017. Sejdou se na ní všichni žáci 4. tříd základních škol v ORP Votice, aby si na šesti stanovištích zažili a vyzkoušeli historická řemesla s jejich výrobními postupy. Děti si díky zkušenostem organizátorů z Historicko řemeslného vzdělávacího centra Šelmberk budou moct odnést svůj výrobek. I tuto akci finančně podpoří Mikroregion Voticko z nepřímých nákladů evropského projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

V rámci MAP podporujeme také sportovní aktivity žáků ZŠ

Jedním z cílů, které jsou součástí zpracovaného Strategického rámce Místního akčního plánu (MAP) v ORP Votice je Podpora aktivit směřující k rozvoji sociálních a pohybových dovedností. Proto se Řídící výbor MAP rozhodl finančně podpořit sportovní akce na školách v ORP Votice, které vedle rozvoje pohybových dovedností přispívají k setkání a interakci jednak žáků různých škol regionu, či žáků a veřejnosti. O finanční podporu zatím požádaly čtyři školy Mikroregionu Voticko s tím, že každá realizovala, nebo bude realizovat jednu akci.

V ZŠ Olbramovice zjišťovali spokojenost rodičů

Elektronický či tištěný dotazník, který zjišťoval spokojenost s dílčími oblastmi fungování školy, měli možnost na jaře 2017 anonymně vyplnit rodiče žáků ZŠ a MŠ Olbramovice. Vedení školy využilo dotazníkové šetření organizace Scio zaměřené na mapu školy s cílem získat erudované a nezávislé vyhodnocení podnětů, názorů a zájmů rodičů. Náklady ve výši 5 200 Kč uhradil olbramovické školy Mikroregion Voticko z evropských financí určených na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Votice. O příspěvku rozhodl Řídící výbor MAP a nabídl je také dalším školám v ORP Votice, které budou chtít tímto způsobem zjišťovat své vnitřní klima s odůvodněním, že zlepšování školní kultury, zkvalitňování řízení škol a podpora spolupráce jsou základními stavebními kameny kvalitativních změn.

Beseda s mentory

Dne 14.6. od 14:00 proběhne na Městském úřadě ve Voticích beseda s mentory ze ZŠ Votice. Beseda je zaměřena na seznámení ředitelů škol a pedagogů s pozicí mentora a jeho přínosu pro školy.

Současně bude debatován přínos školního psychologa na škole, jehož potřebnost řeší školy v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

 

V MAPu se nezapomíná ani na ZUŠ Votice

V rámci podpory vzájemné spolupráce aktérů ve vzdělávání v ORP Votice je do procesu tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání zapojena také ZUŠ Votice. Vedle účasti pana ředitele Milana Včeláka v řídícím výboru je cenná zejména činnost ZUŠ směrem k základním a mateřským školám v regionu spočívající v nabídce vzdělávacích a výchovných hudebních programů. Během druhého pololetí tak žáci a učitelé ZUŠ zavítali dvakrát do Vrchotových Janovic (4. 5. a 9. 6.), jednou zahráli pro žáky ZŠ Votice (5. 5.) a společně také pro děti MŠ Votice a žáky ZŠ Votice, Smetanova (30. 5.). Vrcholem aktivit směrem k veřejnosti bylo uspořádání řady vystoupení v rámci akce ZUŚ ve votickém klášteře dne 30. 5. 2017. Hojná účast diváků potvrdila zájem o tento typ akcí i velmi dobrou práci učitelů na ZUŠ Votice.