Mikroregion Votice

Cyklisté se brzy dočkají cyklostezky z Votic do Olbramovic

čen 9, 2020

Titulek tohoto článku odkazuje na připravovaný projekt cyklostezky, která by měla po jejím dokončení využít z větší části opuštěné drážní těleso v úseku z Tomic přes Olbramovice, Votice, Heřmaničky, Ješetice, Červený Újezd, Střezimíř a Mezno až do Jihočeského kraje. Tento ambiciózní projekt je rozdělen na několik etap, o kterých se rozpovídal předseda DSO Mikroregion Voticko Mgr. Viktor Liška.

„Původním konceptem byla cyklostezka vedená převážně po opuštěném drážním tělese v úseku Sudoměřice – Bystřice. Území s přímým zájmem DSO Mikroregion Voticko je ohraničeno na severu Tomicemi a na jihu hranicemi Středočeského kraje u Mezna, ale od počátku jsme mysleli na možné přesahy v rámci bývalého okresu Benešov i do Jihočeského kraje. První kroky jsme proto učinili pro úsek Votice – Bystřice, pro který byla v roce 2017 zpracována studie proveditelnosti s návrhem trasování a výčtem pro stavbu využitelných ploch, a to na opuštěné železnici i návazujících obecních a soukromých pozemcích.“ Uvádí do problematiky Viktor Liška.

„Úsek z Tomic do Votic-Beztahova jsme poté rozdělili na etapy I. a II. Nejblíže k realizaci jsme u etapy I., která bude začínat u votického vlakového nádraží na Beztahově a povede do Olbramovic k nádraží na Veselku. V tomto úseku převzal bezúplatně DSO Mikroregion Voticko 2 km opuštěné železniční tratě, máme zde územní rozhodnutí o umístění stavby a žádáme o stavební povolení, které doufám dostaneme v druhé polovině roku 2020. Pak budeme podávat žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na výstavbu cyklostezky na opuštěném drážním tělese. Jako pozitivum tohoto projektu vidím napojení této cyklostezky na Beztahově na městem Votice připravovaný projekt společné stezky pro pěší a cyklisty z nádraží do centra města.“ Informuje o postupu příprav a aktuální situaci u I. etapy výstavby Viktor Liška. 

 

„Nejproblematičtějším úsekem I. etapy je sjezd před mostem přes I/18 na Veselce a následné křížení s touto silnicí I. třídy. Po dohodě s dopravním inspektorátem zde budou realizována opatření směřující k zajištění bezpečnosti cyklistů jako bude ostrůvek na komunikaci. Cyklotrasa po místní komunikaci přímo k olbramovickému nádraží povede vyznačením jízdního pruhu pro cyklisty na stávající komunikaci.“ Doplňuje informace týkající se problémů u I. etapy Viktor Liška.

V případě hladkého průběhu procesu získání stavebního povolení a schválení žádosti o dotaci by došlo k výstavbě I. etapy v roce 2021. Cyklostezka nabídne i rekreační rozměr pro obyvatele přilehlých sídel, kteří ji mohou využít i jako in-line dráhu. Výhodou bude stezka i pro turisty, kteří přijíždějí rychlíkem do Olbramovic s kolem. Ti se bezpečně dostanou až do Votic, kde startuje rozcestí cyklotras Votické kopretiny. Díky těmto nesporným výhodám a přínosům byla tato etapa zvolena jako první k realizaci.

„Pokračovat se bude II. etapou z Olbramovic do Tomic. Společně se zástupci Správy železnic jsme prošli všechny úseky a podle našich představ i podle potřeb správy koridoru nyní dochází k oddělování pozemků a tvorbě geometrického plánu tak, aby nám Správa železnic mohla tyto zbytné pozemky předat. Musím říct, že se Správou železnic máme velice dobrou spolupráci, v první etapě se podařilo najít pro nás pozitivní řešení v podobě bezúplatného převodu pozemků a souvisejících objektů v hodnotě více než 5 miliónů korun. Projektovou dokumentaci budeme moct tvořit na základě geometrického plánu, pak bude následovat řízení o získání stavebního povolení, potažmo žádost o dotaci. Na základě zkušeností s první etapou se bude jednat o 2–3 roky úřadování před zahájení prací, ale to je opravdu hrubý odhad.“ Pokračuje předseda Mikroregionu Voticko v informování o dalších plánech s cyklostezkou.

Zadavatelem a koordinátorem celé akce a dnes i majitelem pozemků je DSO Mikroregion Voticko, jelikož právě svazek obcí má ve vyjednávání se zástupci protistran silnější pozici než jednotlivé obce. Investice do projektových dokumentací si dělí napůl města, která jsou zainteresována, tedy například v případě I.etapy Votice a Olbramovice. V případě zisku dotace bude tento úsek z Votic do Olbramovic financován z 85 % z prostředků SFDI. Zbylých 15 % bude opět na dotčených obcích, ale je tady ještě jedna zásadní varianta – mikroregion bude požádat o dofinancování spoluúčasti Středočeský kraj, obdobně jako tomu bylo v případě Sdružení obcí Sedlčanska, které staví cyklostezku Sedlec-Prčice – Sedlčany.  Středočeský kraj totiž zařadil i „votickou“ cyklostezku mezi své páteřní cyklotrasy a vytvořil tak důležitý prostor k jejímu spolufinancování. „Od Středočeského kraje v této chvíli již máme dotaci sedm set tisíc, kterou používáme na financování projektových dokumentací, které necháváme zpracovávat – v případě první etapy je to dokumentace ke stavebnímu povolení, v případě druhé pak ke společnému územní a stavebnímu rozhodnutí a u třetí etapy slouží pro vytvoření studie proveditelnosti.“ Doplňuje Viktor Liška.

 

„Aktuálně nás zaměstnává též tvorba studie proveditelnosti pokračování cyklostezky z Votic na jih, kde probíhá výstavba železničního koridoru a stávající drážní těleso bude teprve opouštěno. Do jednání o budoucím využití opuštěné dráhy jsme vstoupili včas, aby za 2 roky, kdy má být stavba dokončována, nedošlo kupříkladu k výrazným zásypům zářezů či jinému využití opuštěné dráhy. V tuto chvíli to vypadá tak, že se nám sice nepodaří získat krásně rovné kamenné lože bez kolejí v celém úseku, ale jednáme o tom, aby byl zásyp zářezů nadbytečným materiálem co nejmenší. Vzniklá studie by měla naznačit trasování cyklostezky s určitými lokálními variantními řešeními s tím, že prioritou je využít v maximální možné míře to, co po sobě dráha nechá. Na tomto území je i několik velice cenných rozsáhlých ploch, které by bylo ideální převést na obce. Jedná se o nádražní budovy a nádražní prostory v Heřmaničkách, Střezimíři a Ješeticích. Obce mají jasné představy o budoucím využití těchto pozemků, například ve Střezimíři by mělo vzniknout Muzeum dráhy Fr. Josefa a na zachované koleji by se zde měli turisté svézt na drezíně. V těchto případech do procesu převodu vstupuje akciová společnost České dráhy, a proto jsou jednání složitější. Jsme také rádi, že se nám podařilo najít společnou řeč s vedením obce Sudoměřice v Jihočeském kraji, kde by mohla být III. etapa výstavby cyklostezky ukončena. Následně bychom chtěli předat pomyslnou štafetu Jihočeskému kraji, s tajným přáním cyklostezku dovést až do Tábora.“ Obšírně informuje o třetí etapě Viktor Liška. 

Stejně tak by se cyklostezka mohla rozrůstat severním směrem až k hlavnímu městu. Je však škoda, že se na to nemyslí již v současnosti, kdy probíhají velké dopravní stavby v okolí Benešova.“ S cyklisty se na nich bohužel nepočítá, snad ale existují jiné varianty. Příklady využití již zmiňované Krčínovy cyklostezky, nebo nově otevřené cyklostezky na Říčansku ukazují, že zájem o tento způsob dopravy a rekreace je veliký. Těším se, že na Voticku tento trend podpoříme a nabídneme občanům i turistům kvalitní infrastrukturu, na kterou se naváží potřebné služby.“ zakončuje Viktor Liška.


U nás to žijeAktuality

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Na Městském úřadě ve Voticích se ve středu 2. září se sešli starostové a starostky Mikroregionu Voticko.
Předseda mikroregionu Viktor Liška na úvod setkání seznámil přítomné se záměrem založit Asociaci dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Založení asociace inicioval Mikroregion Voticko, který je jedním ze osmi aktivních středočeských svazků obcí, které chtějí společně prosazovat své zájmy.

Na žáky Základní a mateřské školy Olbramovice čeká od září překvapení. V místech bývalého skladu na školní zahradě vyrostla moderní dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory.Bav seAkce v mikroregionu