Mikroregion Votice

Archiv novinek

Obce dusí administrativa. Pomáhá Centrum společných služeb

zář 24, 2020

Rostoucí administrativní zátěž, vyžadující často odborné znalosti, trápí starosty už řadu let. Nejvíce snad ty na malých obcích, kde úřad tvoří často pouze starosta a účetní, mnohdy přitom starosta vykonává funkci při běžném zaměstnání (na Voticku je tomu tak hned u šesti z patnácti obcí).

Když Svaz měst a obcí ČR přišel v roce 2016 s projektem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce”, zaměřeným na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (CSS), starostové napříč republikou ho přivítali – v průběhu následujících let se do něj zapojilo 83 dobrovolných svazků obcí, pokrývajících územně celou Českou republiku. Výjimkou nebyl ani Mikroregion Voticko, ten si ostatně, ještě pod názvem Mikroregon Džbány, principy a fungování meziobecní spolupráce vyzkoušel v projektu „Meziobecní spolupráce”, realizovaném v letech 2013–2015.
Od července 2016 dosud si Mikroregion Voticko „ukrojil” z takřka bezmála čtyř set milionů korun, alokovaných na projekt v rámci celé ČR, částku kolem čtyř milionů. Vzhledem k tomu, že projekt byl financován z Operačního programu Zaměstnanost (který je jedním z programů Evropského sociálního fondu), posloužila dotace na mzdy zaměstnanců Centra společných služeb Mikroregionu Voticka.  „V průběhu realizace projektu byly takto financovány jeden až tři pracovní úvazky, což prakticky znamená, že kancelář mikroregionu mohla podstatně rozšířit své služby pro obce a také realizovat hned několik společných projektů,” vysvětluje předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška.


Lucie Krubnerová, Eliška Melicharová a Olga Marvanová tvoří tým Centra společných služeb. Jejich prací je především dotační poradenství, odborné poradenství ve veřejné správě, administrace veřejných zakázek a realizace společných projektů mikroregionu. Během posledních let pomohly obcím  na Voticku získat stovky milionů korun z různých dotačních programů. „Pomáháme obcím vytipovávat dotační možnosti, sepisovat projektové žádosti a administrovat projekty po dobu realizace i v době tzv. udržitelnosti. Zpracováváme žádosti do operačních programů Evropské unie, máme zkušenosti s Regionálním operačním programem, s Operačním programem Životní prostředí, Norskými fondy, s projekty realizovanými prostřednictvím metody LEADER ale i s projekty spolufinancovanými prostřednictvím Středočeského kraje a národních ministerstev. Dále zpracováváme akce podporovatelné z nejrůznějších fondů a nadací zejména pro neziskové organizace, hlavně spolky,” upřesňuje manažerka CSS Lucie Krubnerová.


Zaměstnanci Mikroregionu Voticko hodnotí projekt Centra společných služeb pozitivně, zvláště  v souvislosti s prohloubením spolupráce obcí na Voticku a poměrně velkým objemem financí, které se podařilo do regionu získat. Nejinak je tomu u starostů.
„CSS je velkým pomocníkem pro obce, pravou rukou starostů, tím, kdo dobře napovídá, výborně pomáhá, také usměrňuje. Manažeři v této kanceláři jsou obcím nablízku a vždy připraveni poradit, pomoci a nasměrovat správným směrem. Dostupnost, odbornost a komunikativnost, jsou velké devizy projektu a zejména těch, kdo činnost CSS zajišťují,” hodnotí práci Centra společných služeb starostka Vrchotových Janovic Marcela Čedíková a připomíná, že pracovnice CSS pomáhaly městysu administrativně zvládnout projekty pořízení studií veřejných prostranství, pořízení kompostérů a štěpkovače, opravy a rekonstrukce požární zbrojnice, hřbitovní zdi, smuteční síně, vybavení místní knihovny,vybavení pro sbor dobrovolných hasičů, ale projekt rekonstrukce základní školy. I pro obec Vojkov je Centrum společných služeb Mikroregionu Voticko zásadním pomocníkem. „Máme možnost čerpat dotace z různých projektů,nebot máme přes CSS veškeré informace ohledně vyhlášených dotací. Dalším velkým pozitivem je, že veškerou agendu týkající se získání těchto dotací, od podání žádostí, výběrových řízení až po závěrečné vyhodnocení je možné přes pracovníky CSS. Netýká se to pouze získávání dotací, ale přes CSS je možné řešit i jiné záležitosti související s agendou řízení obcí, např. výpomoc s obecně závaznými vyhláškami, strategické plány, různé plány obnovy,společné řešení turistických tras, cyklostezek nebo odpadové hospodářství. Dalším pozitivem je pravidelné setkávání všech starostů ORP, kde si vyměnujeme zkušenosti týkající se veškerých záležitostí okolo řízení obcí, což nám pomáhá řešit různé problémy,” říká starosta Vojkova František Baťha. 
„Kancelář Centra společných služeb je potřebným a pro rozvoj regionu nutným nástrojem, který prakticky pomáhá a v konečném důsledku zajišťuje zvyšování kvality života všech jeho obyvatel. A to ve všech oblastech, které každodenně místní samosprávy řeší  - sociální záležitosti, školství, rozvoj turistického ruchu, budování infrastruktury…,” shrnuje starosta Střezimíře Miloš Jelínek.

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce” bude 31. prosince 2020 ukončen. Jeho výstupem by měla být příprava podkladů pro legislativní změny, které by pomohly zajistit financování dobrovolných svazků obcí.
S dotační podporou pracovních míst v rámci Centra společných služeb však už v příštím roce nelze počítat. „Jednou z možností zajištění stávajích pracovních míst je nový dotační program Středočeského kraje na podporu mikroregionů a aktualizace ceníku poskytovaných služeb. Mikroregion se také snaží získat finance na svou činnost z dalších zdrojů dle vyhlašovaných výzev,” dodává předseda svazku obcí Viktor Liška.