Mikroregion Votice

Třicet milionů korun z OPŽP pomohlo se zateplením školy, školky nebo s výstavbou kompostárny

pro 21, 2020

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabídl žadatelům v programovém období v letech 2007–2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur a dalších více než 300 milionů eur z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu. V programovém období 2014–2020 to bylo celkem 2,75 miliardy eur.  Město Votice realizovalo z OPŽP v posledních letech hned šest projektů: výstavbu kanalizace jihozápad – Votice, zateplení budovy mateřské školy, zajištění energetických úspor základní školy a domu s pečovatelskou službou v Pražské ulici, kompostárnu Votice a projekt Votice třídí bioodpad. V součtu město z Evropské unie v rámci tohoto programu získalo podporu ve výši 29 milionů 846 tisíc korun.

Zateplení budovy mateřské školy
3 miliony 183 tisíc korun získalo město z OPŽP na zateplení pláště a výměnu oken hlavní budovy mateřské školy. Budova dostala nový krov se sedlovou střechou. Stavební práce provedla v roce 2009 táborská firma Hora, s. r. o. „Realizace projektu přinesla energetické úspory ve vytápění školy, nová střecha zamezila zatékání a umožnila zateplení stropů budovy,” připomíná manažerka tohoto projektu Lucie Krubnerová z Mikroregionu Voticko.

Zajištění energetických úspor ZŠ Votice
Novou zateplenou fasádu, okna a dveře dostaly v roce 2011 nejnovější části základní školy – přístavba, tělocvična a jídelna. Dodavatelem prací byla stavební firma Universal Most, s. r. o. Z celkové částky 13 milionů 369 tisíc korun činila 3 miliony 784 tisíc korun dotace. Realizací projektu došlo k roční úspoře CO2 ve výši 60 tun a 944 GJ.

Výstavba kanalizace jihozápad – Votice
Realizace projektu začala v červnu 2010 a trvala do května následujícího roku. Bylo položeno 1 600 metrů kanalizačního potrubí, které řeší odvod splaškové vody z průmyslové zóny a z dolního Beztahova. Stavba byla zkolaudována v roce 2013. Na základě koncesního řízení vzešel vítěz a držitel desetileté smlouvy na provoz kanalizace – společnost COMPAG VOTICE, s. r. o.
OPŽP podpořil projekt částkou 8 milionů 279 tisíc korun, spoluúčast města činila více než 10 milionů korun. Za porušení rozpočtové kázně u tohoto projektu vyměřilo Generální finanční ředitelství v roce 2014 Městu Votice 16,5 milionu korun odvodů a penále. Po složitých jednáních bylo penále městu odpuštěno a bylo mu uloženo zaplatit „jen” část odvodů ve výši 413 958 korun.
U tohoto projektu byla poskytovatelem dotace stanovena udržitelnost projektu na 10 let. Končit bude v červenci roku 2023. Do toho data je město Votice povinno dodržet plnění účelu a podmínek přiznané dotace.

Zajištění energetických úspor DPS Votice
Dům s pečovatelskou službou v Pražské ulici dostal v roce 2014 novou barevnou fasádu. Plášť budovy byl zateplený, výměny se dočkala okna, dveře a opravy balkóny. Z vysoutěžené částky 4 miliony 752 tisíc korun pokryla dotace částku 1 milion 431 tisíc korun. „Zateplení fasády, výměna oken a oprava balkónů v DPS Votice přinesla významnou energetickou úsporu na nákladech za vytápění v zimním období. Obecně zateplování a snižování nákladů na topení je správný směr, kterým jsme se v případě budov ve vlastnictví města postupně vydali,“ dodává votický starosta Jiří Slavík.

Kompostárna Votice
V roce 2014 získalo město na vybudování kompostárny naproti votické skládce dotaci o celkových způsobilých nákladech 9 milionů 634 tisíc korun. V dubnu 2015 zahájila kompostárna provoz. Kromě samotné kompostovací plochy  byla vybudována manipulační plocha, přístřešek pro mechanizaci, oplocení a váha. Město se na vybudování kompostárny podílelo ze svého rozpočtu částkou necelý 1 milion korun. Na podzim roku 2020 skončila udržitelnost projektu a město Votice má povinnost již jen archivovat veškeré doklady k realizované akci.

Votice třídí BIOodpad
V roce 2015 byl ukončen projekt zaměřený na nákup techniky na svoz a třídění bio odpadu ve městě a v jeho místních částech. Celkové náklady projektu činily 1 milion 672 tisíc korun, výše proplacené dotace činila 1 milion 387 tisíc korun. Město Votice se na projektu podílelo ze svého rozpočtu částkou 285 tisíc korun. „Díky této dotaci bylo pořízeno třicet hnědých kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad, byl zakoupen drtič s hydraulickou rukou a tři velkoobjemové kontejnery,“ vypočítává aktivity, realizované v rámci projektu manažerka Lucie Krubnerová.
„Správné třídění bioodpadu je podle mého názoru jedním z pilířů snižování počtu směsného odpadu, který zbytečně končí na skládce. Přitom by se dal snadno zužitkovat jako zdroj kvalitní zeminy. Proto jsem rád, že jsme i ve Voticích zavedli třídění bioodpadů a občané tak mají možnost se aktivně podílet na snižování počtu odpadků v popelnicích na směsný odpad,“ připomíná starosta Jiří Slavík.


U nás to žijeAktuality

Díky dvěma úspěšným projektům z Participativního rozpočtu Středočeského kraje bude letos na území Mikroregionu Voticko obnoven turistický mobiliář v celkové hodnotě 860 tisíc korun. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář vhodně doplnil ten stávající.

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům, ale všem bez ohledu na věk. Je stále populárnější. Pokud je třeba, může složkám IZS pomoci urychlit záchranu života. Občané si jí mohou umístit na ledničku, či na vnitřní stranu dveří. Tím umožní zdravotníkům rychlý přístup k informacím o zdravotním stavu a tím i rychlejší pomoc. Aktuálně již existuje i kapesní verze, kterou může mít každý neustále u sebe, například v peněžence. Nově jsou karty vybaveny i informacemi o očkování. Kartu je dobré aktualizovat, pokud dojde k nějaké změně. Především při změně kontaktů či v užívání léků.

 

Za dodržení všech bezpečnostních opatření se v úterý 4. května uskutečnila členská schůze Mikroregionu Voticko. Ještě před ní měli starostové možnost debatovat se členy Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje. Jde o patnáctičlennou komisi zastupitelstva kraje, která si klade za cíl především zlepšit komunikaci mezi samosprávami a krajem. Votice si vybrala jako místo pro své vůbec první výjezdní setkání.

Bav seAkce v mikroregionu