Mikroregion Votice

Archiv novinek

Mikroregion představil starostům dotační možnosti pro letošní rok. Hovořilo se také o cyklostezce

dub 6, 2021

Poslední březnové odpoledne se starostové Mikroregionu Voticko setkali na svém letošním druhém jednání. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se členská schůze uskutečnila on-line. Starostové získali informace o projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese, aktuální informace ze sociální oblasti, školství, krizového řízení nebo o dotačních možnostech pro projekty svých obcí. 

Cyklostezka po opuštěném drážním tělese
Předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška seznámil starosty s projektem cyklostezky po opuštěném drážním tělese. Hlavně vzhledem k finanční a organizační náročnosti byl projekt rozdělen do několika etap podle realizovaných úseků.
V lednu 2021 bylo první etapě mezi Voticemi a Olbramovicemi uděleno stavební povolení, v únoru Mikroregion Voticko, jakožto realizátor projektu, podal žádost o dotaci ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Pozitivní zprávou je, že Středočeský kraj zařadil budoucí cyklostezku mezi páteřní cyklostezky Středočeského kraje, což v podstatě znamená možnost žádat na vybudování cyklostezky finance z krajského dotačního programu na podporu cyklodopravy. Samotná výstavba mezi Voticemi a Olbramovicemi by mohla být zahájena ještě koncem letošního roku.
„Pro druhou etapu výstavby cyklostezky mezi Olbramovicemi a Tomicemi jsou připraveny geometrické plány k převodu pozemků od Správy železnic. Aktuálně se také zpracovává dokumentace pro společné území a stavební povolení,“ řekl Viktor Liška.
Pro třetí etapu mezi Sudoměřicemi a Voticemi je zpracována studie proveditelnosti. Představitelé Mikroregionu Voticko jednají se Správou železnic o využitelnosti jednotlivých úseků drážního tělesa s ohledem na aktuální výstavbu koridoru, ukládání přebytečné zeminy a možnou výstavbu dálnice D3. S Českými drahami probíhají jednání o způsobu převodu pozemků a nemovitostí v zastávkách Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky.
Co se týče dosavadního financování, o náklady na studii proveditelnosti pro I. a II. etapu se podílely města Votice, Bystřice u Benešova a obec Olbramovice. Dokumentaci pro území rozhodnutí I. etapy hradily ze svých rozpočtů město Votice a obec Olbramovice. Město Votice a obec Olbramovice zaplatí také dokumentaci skutečného provedení stavby I. etapy v celkové částce 241 000 korun. Pomůže sto tisícový příspěvek od Středočeského kraje. Zbývá uhradit dokumentaci pro společné územní a stavební rozhodnutí II. etapy ve výši 780 000 korun. Ačkoli s platbou této dokumentace pomůže příspěvek ze Středočeského kraje ve výši 352 000 korun, není reálné, aby zbylou částku 428 000 korun hradila ze svého rozpočtu pouze obec Olbramovice. Předseda Mikroregionu Voticko proto hovořil o možnosti, aby se na financování výstavby cyklostezky podílely na základě principu solidarity všechny obce, protože zvláště pro malé obce v úseku III. etapy by bylo budoucí financování vzhledem k výším obecních rozpočtů velice náročné.

Sociální služby
Sociální koordinátorky Mikroregionu Voticko Petra Kocourková a Irena Ratajová informovaly o aktuální situaci související s poskytováním sociálních služeb na území ORP Votice. Starostové byli seznámeni s novým harmonogramem Sociálního fondu ORP Voticko, na kterém se samosprávy finančně podílejí. Harmonogram zajistí zaslání ročního příspěvku na činnost jednotlivých sociálních služeb nejpozději vždy do 15. února. Poskytovatelé sociálních služeb se tak v prvním čtvrtletí roku nebudou dostávat do nepříznivé finanční situace.


Školství
Starostové získali informace o projektu rozvoje vzdělávání v rámci Místního akčního plánu (MAP), do kterého jsou zapojeny všechny školy na území ORP Votice. Projekt pokračuje i přes nouzová opatření, utlumeno bylo prezenční lektorování v oblasti polytechnické výchovy a podpory čtenářské gramotnosti. Pracovní skupiny složené z pedagogů a garantů se přesunuly do on-line prostředí. Každý březnový čtvrtek vysílal MAP semináře na různá témata, týkající se vzdělávání a nových technologií,  kterých se mohli zúčastnit učitelé i veřejnost. MAP také nabídl školám možnost spolufinancování dvouletého projektu Ředitel na živo, který rozvíjí osobnosti ředitelů. Nabídky využily ředitelky ZŠ Votice a ZŠ Miličín. MAP také financuje školení využití MS Teams v distanční výuce pro učitele škol.


Dotační možnosti
Členská schůze schválila účast v iniciativě Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Z dotační výzvy, která byla vyhlášena letos v únoru, mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Prostředky umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu.
Manažerka Lucie Krubnerová seznámila starosty s letošními možnostmi podávání žádostí o dotace, vypsané Středočeským krajem, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství a místními akčními skupinami Posázaví a Krajina srdce. S administrací dotací se obce, ale i spolky a další žadatelé mohou obracet přímo na kancelář Mikroregionu Voticko.

Krizové řízení
Na jednání vystoupil také major Radek Svoboda z Hasičského záchranného sboru ČR, stanice Benešov. Apeloval, aby starostové věnovali zvýšenou pozornost povinnostem, které jim ukládá zákon o krizovém řízení. Starostové obcí jsou totiž orgány krizového řízení a mají tedy povinnost se složkami Integrovaného záchranného systému spolupracovat, což je i vzhledem k současné situaci nezbytné. Hovořil také o distribuci ochranných pomůcek do škol, k jejíž další vlně dojde po otevření vzdělávacích ústavů, a o očkování kritické infrastruktury, do níž jsou zahrnuti i představitelé obcí.