Mikroregion Votice

Archiv novinek

Za co žáci z Voticka chválí své školy

led 3, 2023

Debaty s žáky ze čtyř základních škol z Votic a okolí se 23. listopadu v refektáři kláštera ve Voticích zúčastnilo přes čtyřicet žáků osmých a devátých tříd. Cílem debaty bylo zjistit, jak žákyně a žáci své školy vnímají, kde vidí jejich silné a slabé stránky, ale také prozkoumat, nakolik jsou zvyklí a schopní vyjadřovat věcně a kultivovaně svoje názory. Přinejmenším v této oblasti se ukázalo, že školy své žáky vedou k ochotě a schopnosti debatovat.

Tříhodinová debata probíhala v refektáři kláštera ve Voticích a každá ze čtyř škol (Votice, Vrchotovy Janovice, Miličín, Jankov) do ní vyslala svoji žákovskou skupinu. Pracovalo se v několika blocích pod vedením tři pracovníků MAP Votice, ve skupinách sestavených napříč školními týmy, tedy tak, aby se nad jednotlivými otázkami setkávali žáci a žákyně z různých škol. Na konci setkání každý školní tým psal vzkaz své škole, v němž shrnul, čeho si na škole cení a co by naopak chtěl změnit.

Vedení každé školy pak dostalo zápis z akce, kde byly shrnuty výsledky, ale také individuální zprávu o tom, co žáci konkrétní škole vytýkají. Tato informace je určena vedení školy a je na ní, jak s ní bude dál pracovat ve vztahu k žákům i pedagogickému sboru.  Výstupy a shrnutí akce pak vedení MAP projednalo na zasedání řídícího výboru 7. prosince.

Co žáci oceňují na svých školách, za co by ji pochválili:

·       Práce navíc od pedagogů

·       Doučování a příprava na přijímací zkoušky

·       Odpolední aktivity – sportovní a jiné kroužky

·       Realizace školních projektů rozšiřujících běžnou výuku

·       Projekt, v němž deváťáci pečují celoročně o žáky prvních tříd

·       Společné prostory ve škole, kde je možné si sednout a debatovat

·       Kvalitní školní stravování

·       Technické vybavení školy a nové učebny a ateliéry

·       Zájezdy do zahraničí

 Tomáš Feřtek, odborný konzultant a moderátor debaty: „Ze zhruba tříhodinové práce s žáky škol plyne hned několik pozitivních zpráv. Za prvé ochota systematicky a soustředěně pracovat. Za druhé, že žákyně a žáci si uvědomují, že někteří učitelé pro ně dělají mnoho věcí navíc a oceňují to. Za třetí, že na své škole oceňují především ty položky, které se týkají vztahů a až v druhé řadě věci materiální – stavební úpravy, lepší vybavení a podobně. Ale podstatnou informací je také to, že žáci jsou hodně citliví na styl a tón komunikace mezi učitelem a žákem a je dobré, aby této stránce výuky školy věnovaly do budoucna soustředěnou pozornost.“

 

MAP rozvoje vzdělávání ORP Votice, 20. 12. 2022