Mikroregion Votice

Archiv novinek

Votický MAP sdružuje, inspiruje i vzdělává

pro 20, 2022

Školní rok je již téměř ve své polovině a to znamená, že máme za sebou i další setkání pracovních skupin MAP Voticko. Skupin máme v MAPu celkem pět a zahrnují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost, dále skupinu EVVO a polytechnické výchovy, pro rovné příležitosti a financování.

Prostřednictvím těchto skupin se scházíme se zástupci škol (zejména s učiteli) a zamýšlíme se nad aktuálními tématy. Velmi obohacující je vzájemná inspirace a sdílení názorů a zkušeností.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi všemi, kteří ovlivňují vzdělávání v našem území. Tato partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Skupina čtenářské gramotnosti se sešla nad tématem povinné četby. Zamýšleli jsme se nad jejím přínosem pro žáky. Nad tím, zda děti baví a také nad možnostmi, jak ji učinit atraktivnější. Kromě toho jsme si doporučovali nové knihy, které by bylo možné do povinné četby zařadit a sdíleli spoustu zajímavých tipů, jak motivovat žáky ke čtení. Na toto téma navážeme 18.1. 2023, kdy se budeme věnovat záznamům četby. Pro výstupy ze setkání jsme založili nástěnku v aplikaci Padlet, kam mohou nahlédnout všichni učitelé pro inspiraci.

Skupina matematické gramotnosti pod vedením Mgr. Jany Bienerové se na svém setkání věnovala možnostem spolupráce se sedlčanským MAPem. Učitelé hovořili i o tématu asistentů ve výuce a párového vyučování i zkušenosti se začleňováním ukrajinských žáků. Učitelé sdíleli své zkušenosti s pomůckami, které pořídili z MAPu II. Tématem dalšího setkání bude přechod dětí z 1. na 2. stupeň, příprava na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia nebo matematická olympiáda.

Skupinu pro digitální gramotnost vede Mgr. Jana Slabá Janoutová a ke konci září vzniklo v rámci této skupiny Centrum kolegiální podpory, které sdružuje učitele vyučující tzv. novu informatiku na 1. stupni a také třídní učitele 4. tříd. Cílem tohoto setkávání je předávat si zkušenosti, jak učit novou informatiku s praktickými ukázkami, aby si ji učitelé neinformatici osahali a "nebáli se". Začátkem prosince proběhlo další setkání, které se věnovalo umělé inteligenci a jejímu využití v online dostupných aplikacích a platformách.
Třetí setkání je plánováno na středu 22.2. 2023 od 14,30 hod v ZŠ Votice. Noví zájemci jsou vítáni, stejně jako v případě všech pracovních skupin MAPu.

Před Vánoci se konalo také setkání pracovní skupiny EVVO a polytechnické výchovy pro mateřské školy pod vedením Anny Zamazalové. Hlavním tématem setkání byla možná spolupráce se skupinami čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Byly představeny nové knihy, které lze využít v mateřských školách. Jana Slabá Janoutová poskytla poradenství ohledně beebotů školkám, které se jimi vybavily. Domluvila se další možná spolupráce, například výroba podložek pro programování (čtvercová síť).

Hlavním tématem setkání skupiny pro rovné příležitosti pod vedením Mgr. Jana Koláře byla možná podpora nadaných dětí ve školách. Skupina pro financování se věnovala investičním prioritám jednotlivých škol a jejich zařazení do povinného dokumentu Strategického rámce MAP III.

Děkujeme všem školám, kterou jsou v MAPu zapojeny. V dalším pololetí pro ně chystáme spoustu zajímavých setkání. Kromě výše zmíněných například návštěvu Mgr. Kateřiny Sládkové k tématu tvůrčí psaní.

 

Eva Křížková