Mikroregion Votice

Hledáme udržitelnější cesty k životu na Voticku. Půjdete s námi?

kvě 6, 2023

V pátek 28. dubna byla na Komenského náměstí ve Voticích nejen postavena májka, ale také představen SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima Mikroregionu Voticko. Ačkoli to zní složitě a možná i nezajímavě, zaměstnanci Mikroregionu Voticko a pozvaní hosté přímo na náměstí v Odpovědné dílně zajímavě ukázali dětem i dospělým možné cesty k šetrnější budoucnosti.

Drahé energie a jejich stále narůstající spotřeba, vyšší produkce odpadů a do budoucna neudržitelná koncepce nakládání s nimi – to jsou problémy, které v současné době pálí obce nejen na Voticku. Pomoci samosprávám udělat první krok na cestě za šetrnějšími energiemi a čistším vzduchem mají dotace určené signatářům Paktu primátorů a starostů pro udržitelnou energii a klima. K této iniciativě Evropské komise přistoupil Mikroregion Voticko v září 2021. Jeho žádost o dotaci na vytvoření akčního plánu, který by měl najít cesty k šetrnějšímu a udržitelnějšímu životu na v regionu byla úspěšná – mikroregion získal jeden milion korun nejen na zpracování akčního plánu, ale také na jeden poloviční úvazek po dobu 27 měsíců na koordinaci aktivit a na uspořádání dvou osvětových akcí pro veřejnost. Den pro udržitelnou energii a klima 28. dubna na náměstí ve Voticích byl jednou ze dvou plánovaných akcí.

„V Odpovědné dílně jsme se věnovali tématům recyklace, re-use, upcyklace, ale i významu zadržování vody v krajině nebo greenwashingu. Zájemci si na výstavě žákovských prací mohli prohlédnout, jak vnímají zásadní otázky, týkající se udržitelnosti, klimatu, energií, odpadového hospodářství nebo dopravy děti z votické základní školy,“ říká předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška, který také přímo na akci zodpovídal dotazy, týkající se přímo Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAPU). Na co jste se nejčastěji ptali?

Kdo zpracuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima?
Zpracování SECAPU jsme na základě výběrového řízení svěřili odborné společnosti ECOTEN. Ta už zpracovala první část SECAPU. Veřejnosti je dostupná na webových stránkách Mikroregionu Voticko (www.mikroregionvoticko.cz – pod záložkou SECAP).

Co všechno je součástí SECAPU?
V jednotlivých obcích na Voticku byla na základě dostupných dat provedena emisní inventura včetně komplexního přehledu energetických parametrů. ECOTEN si všímal všech segmentů, které produkují nebo mají svojí činností vliv na emise CO2 nebo dalších skleníkových plynů. Do inventury byla zahrnuta data o spotřebě energie u domů ve vlastnictví obcí, u domů určených k bydlení, podnikání, u veřejného osvětlení, ale například i data o spotřebě v dopravě nebo v odpadovém hospodářství.

Jak složité bylo získat k emisní inventuře data?
Jako výchozí rok pro emisní inventuru byl zvolen rok 2018, první rok, pro který jsou dostupná veškerá potřebná data. Ta společnost ECOTEN získávala hned z několika databází, například od distributorů energií, od obcí nebo výpočtem dle jízdních řádů.

Jak je na tom náš mikroregion se spotřebou energií?
Hodnota celkové spotřeby energií všech sektorů, takzvaných energonositelů, zohledněných v SECAPu Voticka za rok 2018 činí 183 805 MWh. Nepočítáme sem spotřebu elektrické energie zemního plynu a tepla z průmyslových podniků a výrobu z lokálních fotovoltaických elektráren. Asi nepřekvapí, že největší – šestačtyřicetiprocentní – podíl na spotřebě energie má bytový fond. S 24 % pak následuje osobní a podniková doprava.

Jak se jednotliví energonositelé podílejí na produkci emisí?
Provoz všech zohledněných sektorů na území mikroregionu v roce 2018 vyprodukoval 85 785 tun CO2, což představuje ekvivalentní roční produkci 6,89 t CO2 na jednoho obyvatele mikroregionu. Nejvyšší podíl na produkci CO2 má bydlení (41 %), dále terciální sektor (17%) a pak se 14 % osobní a podniková a dále železniční doprava, taktéž se 14 %.

Jak je na tom Voticko co se týče spotřeby energií a produkce CO2 v porovnání s jinými regiony České republiky?
Spotřeba energie je na Voticku je mírně nadprůměrná, což ale může být dáno charakterem a členitostí území. Co se týče emisí, jejich produkce je srovnatelná s průměrem v ČR.

Co dalšího ukázala emisní inventura?
Například potvrdila, že spotřeba energie a produkce emisí roste úměrně s počtem obyvatel, proto mají nejvyšší spotřebu elektrické energie i nejvyšší produkci emisí Votice, Olbramovice, Miličín a Vrchotovy Janovice.
Ukázalo se také, že v rámci celkové spotřeby energií se energie pocházející z obnovitelných zdrojů podílela pouze 10,9 %, zbytek připadá na elektřinu (30,5 %) a na neobnovitelná fosilní paliva.

Jak s daty naložíte?
Na základě této analýzy budou do podzimu letošního roku stanovena konkrétní doporučení pro snižování energetické náročnosti a snižování emisí. Cílem jsou taková opatření, která pomohou snížit emisní bilanci skleníkových plynů o 40 %. Cest k šetrnější budoucnosti je více – nejde jen o každodenní rutinu nebo technologické zázraky. Dá se říci, že právě teď hledáme všechny cesty k udržitelnějšímu a šetrnějšímu životu na Voticku.

Den pro energii a klima 28. dubna tedy nebyl posledním?
V rámci projektu SECAPU nás čeká ještě jeden osvětový den pro veřejnost. Osvěta veřejnosti bude ale potřeba komplexní a dlouhodobá. Každý totiž může přispět svojí „troškou do mlýna“, tedy k redukci uhlíkové stopy. I drobné změny, třeba v plánování dopravy do práce nebo při nákupech, mohou pomoci snížit emise a navíc v drtivé většině znamenají také úspory našich peněženek.

 


U nás to žijeAktuality

Zástupci obcí Mikroregionu Voticko stvrdili v pátek 5. dubna svými podpisy transformaci dobrovolného svazku obcí ve společenství obcí. V případě Mikroregionu Voticko tak půjde zřejmě o vůbec první v České republice  založené společenství obcí tak, jak tento statut umožňuje novela zákona o obcích, která vešla v platnost 1. ledna letošního roku.

V pátek 1. března v pravé poledne podepsali ve střezimířské hospůdce starosta obce Střezimíř Bc. Miloš Jelínek, Ing. Jiří Ješeta z Českých drah a Ing. Jan Šatava ze společnosti Railway Capital Memorandum o spolupráci při prezentaci železniční dopravy v areálu bývalé železniční stanice Střezimíř. Podpis memoranda deklaruje společnou snahu o záchranu technického dědictví a prezentaci železniční historie v bývalé železniční stanici Střezimíř.

Jak pečovat o hlas, jak se naučit snižovat míru stresu, jak zvládat komunikaci s dětmi a rodiči, jak má vypadat spolupráce učitele a asistenta ve třídě, jak přivést děti k většímu soustředění a efektivnější práci. A ještě leccos dalšího, co pomáhá tomu, aby se děti i učitelky a učitelé ve školách cítili lépe. Celkem šest dvouapůlhodinových dílen připravili organizátoři z Místního akčního programu pro vzdělávání v rámci jednodenního workshopu, který se odehrál na votické škole v pátek 2. února. Byly pololetní prázdniny, děti odpočívaly, učitelky, učitelé, asistenti pedagoga, včetně vedení škol v Miličíně, Jankově, Olbramovicích a Voticích, se vzdělávali.

Bav seAkce v mikroregionu