Mikroregion Votice

Archiv novinek

Mikroregion Voticko dbá na zkvalitnění výuky i čistý a udržitelný region

říj 23, 2023

Sál obecního úřadu v Jankově hostil v pátek 13. října členskou schůzi Mikroregionu Voticko. Navzdory pověrami obestřenému datumu se starostky a starostové sešli v plném počtu a jednali nad tématem obecního vzdělávání, udržitelných zdrojů a efektivních možnostech zlepšování klimatu. Poté se zástupci obcí vydali na prohlídku Jankova, aby se inspirovali nedávno realizovanými místními projekty.

Informace o aktivitách kanceláře Mikroregionu Voticko otevřela Eva Křížková, koordinátorka Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Votice, která shrnula dosavadní úspěchy III. etapy projektu pro zkvalitňování mateřských a základních škol na Voticku. „Podařilo se nám dát dohromady ředitele škol z regionu, potlačit konkurenci a navázat partnerské vztahy,“ uvedla Eva Křížková k regionální spolupráci, jejíž součástí jsou pravidelné vzdělávací akce pro učitele a setkávání pracovních skupin. Cílem veškerých snah je zvednutí důvěry v místní školy. „Chceme občanům ukázat, že nejlepší škola je ta, co mají za rohem. Tam se tvoří komunity, které mají pozitivní dopad na celou obec,“ dodala.

Příští fáze projektu, do níž se opět zapojilo všech 14 školských subjektů v regionu, počítá s podporou učení zajímavou formou, zkvalitňování digitální gramotnosti a kultivací čtenářství, které žákům obecně přispívá ke zlepšení ve všech ostatních oborech. „Investice do našich dětí je to nejdůležitější. Musíme myslet na to, že obce v prstenci kolem Prahy řeší obrovské problémy s kapacitami škol. Tento problém v základním školství se nás zatím netýká, ale kapacity mateřských školek jsou naplněné i na Voticku. “ doplnil předseda Mikroregionu Voticko a starosta Ratměřic Viktor Liška s tím, že v rámci strategického plánu vzdělávání bude realizační tým MAPu řešit také zajištění nezbytných kapacit.

Jak na udržitelnou energii a klima i odpady? 

Na aktivní zlepšování rozvoje vzdělávání Viktor Liška navázal tématem Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima Voticka (SECAP) a představil k projednání finální fázi výhledových opatření. Ty by měly vést ke snížení uhlíkové stopy a do roku 2050 dokonce k dosažení uhlíkové neutrality. „Do roku 2030 plánujeme redukovat CO2 nejméně o 40 % zajištěním bezemisních nebo nízkoemisních komunálních vozidel a zvýšením energie z udržitelných zdrojů OZE jako je fotovoltaika na budovách obecních úřadů nebo využití odpadního tepla. Konkrétně výstavba fotovoltaických systémů je v několika obcích již ve fázi schválení dotace z Modernizačního fondu a výběru realizační firmy,“ nastínil obrázek hospodaření s energiemi Liška.

Další opatření zahrnují komplexní zateplování objektů, výměnu zdrojů vytápění, ale i osvětu v sektoru služeb počítající s přechodem na LED zdroje veřejného osvětlení. K udržení klimatu by měla přispět také stoprocentní obnova zalesnění po kůrovcové kalamitě nebo zavádění regenerativního zemědělství. Akční plán byl přijat a schválen.

Debatu nad ekologickými zdroji energie rozvířila Lenka Sladkovská, starostka Ješetic, která představila záměr firmy Větrné Parky CZ a.s. na vybudování dvaadevadesáti metrové větrné elektrárny nad místní částí Hlaváčkova Lhota. Turbína o výkonu 4,26 MW by dle informací společnosti měla být schopná vytvořit energetickou soběstačnost pro více než 2300 domácností a ročně uspořit zhruba 6000 tun CO2. Momentálně probíhá zadání pro zhodnocení vlivu na životní prostředí. „Musíme vzít v potaz všechna hlediska a rozhodnout se, jestli elektrárna není příliš blízko obytné zóny, nezasahuje do ochranného pásma a jestli nám neznehodnotí okolní krajinu,“ uvedla starostka s odkazem na to, že v obci celou situaci důkladně rozebírají.

Kvalitnější budoucnost občanům kancelář Mikroregionu Voticko zajišťuje pomocí při vyplňování žádostí o dotace pro domácnost, jak nastínila koordinátorka sociální práce Petra Kocourková, ale také společným projektem odpadového hospodářství, který má předcházet vzniku odpadů v regionu a zajistit systém sběru separovaného odpadu. Starostové i starostky byli informováni o jednotlivých zakázkách zahrnujících dodávky kompostérů a velkoobjemových kontejnerů, vratných kelímků nebo gastromyček, plánů realizace Re-Use centra na Voticku i zavádění door to door systému svozu popelnic, a následně vyzváni ke spolupráci.

Jankov investuje do školy i bytového fondu

Přizvaný manažer Kraje blanických rytířů Jan Gál zástupcům obcí představil aktivity destinace realizované na Voticku. Ty zahrnují pomoc při zprostředkování reprezentativních fotomateriálů na propagaci obcí nebo interpretaci možných turistických cílů a stejně tak technické ladění nedávno dokončeného přírodního běžeckého areálu Běhej bojiště Jankov.

Členskou schůzi uzavřela prohlídka Jankova, při které starostka Jitka Jonsztová představila záměry obce a poslední realizované projekty, včetně navýšení kapacit místní základní školy, která byla rozšířena půdní nástavbou o tematické učebny, rekonstrukce obecních bytů nebo plánů na přesunutí školní družiny do vhodnějších prostor, pro jejíž účely bude upravena výstavní síň ve druhé budově školy.