Mikroregion Votice

O projektu

Mikroregion Voticko se zapojil do celorepublikového projektu Center společných služeb (CSS) Svazu měst a obcí ČR. V rámci kanceláře Mikroregionu Voticko jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

- zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
- zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
- zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
- zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
- přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců dobrovolného svazku obcí (DSO) a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Podrobnější informace projektu jsou k dispozici na oficiálních stránkách Svazu měst a obcí ČR.

http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx?r=1

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.