Mikroregion Votice

Koordinace polytechnického a přirodovědného vzdělávání

Implementační aktivita byla realizována v rámci projektu MAP II. V projektu MAP IV bude na základě těchto zkušeností pokračovat PS pro  EVVO a polytechnickou výchovu, která se bude zaměřovat zejména na žáky 1. a 2. stupně ZŠ.

Tato implementační aktivita vychází z aktivity spolupráce MAP (Rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ) s vazbou na cíl 2.1 Podporovat a rozvíjet různé formy polytechnického vyučování. Aktivita bude probíhat na 3 úrovních a vznikne pracovní pozice koordinátor a lektor polytechnického vyučování a EVVO.  Tuto pracovní pozici bude vykonávat Anna Zamazalová, která má lektorské i manažerské zkušenosti z oboru a během mateřské dovolené založila ve Voticích Rodinné centrum Oříšek a zapojila se do tvorby MAP I.  Projekt bude tedy navazovat na její aktivity, které obsahují vedle vedení rodinného centra také nabídku přírodovědného a polytechnického kroužku pro žáky z ORP Votice a environmentálních programů pro předškolní výchovu. Zároveň aktivita vzešla z analýzy stavu polytechnické a environmetální výchovy v předškolních zařízeních a na prvních stupních základních škol včetně námětů a potřeb pedagogů, kteří se scházeli v rámci pracovních skupin při realizaci MAP I v ORP Votice.

Pozice koordinátora obnáší:

-                     lektorování polytechnického a EVVO kroužku, který bude pořádán v prostorách RC Oříšek. Bude zaměřen na předškolní děti a žáky 1.tříd ZŠ v ORP a bude se konat dvakrát týdně v odpoledních hodinách a časovou dotací 90 minut. Z finančních prostředků MAP bude prostor RC Oříšek dovybaven mikroskopy a dalším vybavením.

-                     další aktivitou koordinátora bude lektorování výukových programů zaměřených na polytechniku a přírodovědné obory pro předškolní třídy MŠ a 1. třídy

-                     další z činností pozice koordinátorky pol. vzdělávání a EVVO bude výběr polytechnicky zaměřených stavebnic a her pro MŠ a návazné workshopy, které seznámí pedagogy MŠ s možnostmi využití. Nákup stavebnic a workshop bude realizován k první polovině roku 2019.