Mikroregion Votice

O projektu MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zkráceně MAP, je soubor aktivit, které mají přispět ke kvalitnímu rozvoji vzdělávání v ORP Votice. MAP by měl přispět k rozvoji kvalitního a společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a školního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem tohoto procesu je podpořit v regionu spolupráci zřizovatelů (tedy zejména obcí), škol a dalších  aktérů ve vzdělávání. Tyto kroky přinášejí vyšší vzájemnou informovanost, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních problémů a potřeb v této oblasti.
Hlavním cílem realizace projektu MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

V současné době jsme ukončili realizaci projektu MAP III a naší snahou je pokračovat v realizaci návazným projektem MAP IV. Na základě několikaleté spolupráce aktérů v území a díky závěrečné evaluační zprávě můžeme říci, co se v území podařilo a co bychom chtěli dále zlepšovat.

Mikroregion Voticko realizoval tyto projekty MAP:

Mikroregion Voticko byl od května 2016 do prosince 2017 nositelem projektu MAP I a úspěšně jej dokončil. Výstupem byl souhrnný dokument včetně akčního plánu se schválenými implementačními aktivitami, které by se měly být financovány a realizovány projektem MAP II.

Žádost o dotaci na realizaci projektu MAP II byla úspěšně podána 15.2. 2018 a v květnu 2018 prošla všemi koly hodnocení. Projekt byl realizován po 4 roky a finanční alokace byla 7 033 447,- Kč (6 681 529,- Kč dotace, 351 672,- Kč spoluúčast mikroregionu) . Tyto finanční prostředky financovaly realizační a implementační tým projektu a další aktivity (vzdělávání pedagogů, vybavení čtenářských koutků, stavebnice pro polytechnickou výchovu pro MŠ aj.).
Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II bylo budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Od ledna 2022 jsme realizovali projekt MAP III. Jeho hlavním cílem byl rozvoj a aktualizace MAP a evaluace procesu místního akčního plánování. Výstupem projektu je zejména nový Strategický rámec MAP do roku 2025 a také Akční plány na roky 2023, 2024 a 2025.