Mikroregion Votice

Realizační tým

Složení Administrativního týmu:

Mgr. Viktor Liška
Hlavní manažer MAP (řízení projektu po administrativní stránce, koordinace realizace
klíčových aktivit, koordinace práce a jednání Řídícího výboru, komunikace s poskytovatelem, RSK a s
partnery v území, sestavování zpráv o realizaci). Úvazek 0,5

Ing. Ivana Brehovská
Finanční manažer a účetní (finanční řízení projektu, sestavování žádostí o platbu, dohled nad cash
flow, kontrola plnění podmínek pro způsobilost výdajů). Úvazek 0,2

Olga Marvanová
Administrativní pracovnice (dokumentace projektu, spolupráce na aktivitách projektu, koordinační
činnost (jednání, semináře, workshopy) Úvazek 0,1


Složení Odborného týmu:

Ing. Eliška Melicharová
Analytik MAP (Hlavní náplní je přímá aktualizace dokumentu MAP, hlídat vznik případných strategií v oblasti vzdělávání a následně zapracovat do MAP a také vedení pracovních skupin a jejcih koordinace). Úvazek 0,2

Bc. Jan Počepický
Koordinátor MAP (Koordinuje a řídí zpracování Místního akčního plánu, řízení procesu zpracování MAP, zodpovídá za zpracování jednotlivých částí MAP, koordinuje členy Řídicího výboru (termíny setkávání, plnění úkolů a kompetencí ŘV), zodpovídá za celkovou koordinaci pracovních skupin). Úvazek 0,4

Tomáš Feřtek
(Provádí konzultační činnosti členům pracovních skupin v oblasti výchovy a vzdělávání, včetně vhodných metod a forem práce. Podílí se na výběru vzdělávacích aktivit pro odborný realizační tým, vede workshopy pro členy odborného realizačního týmu. Podílí se na zpracování analýz, identifikace problémů a příčin ve vzdělávání v území). DPP

Školní analytici
Zpracovává popis potřeb školy, případně Strategický plán rozvoje školy, aktivně vede diskuze s pedagogickými pracovníky školy s cílem stanovit vizi rozvoje školy, podílí se na zpracování analytické části, vede dokumentaci spojenou s analýzou problémů školy, identifikuje příčiny a navrhuje vhodné způsoby řešení. Je zodpovědný za zpracování šetření a tvorbu výstupu potřeb a cílů školy. Školní analytik bude 1 zástupce z každé ZŠ.

Členové pracovních skupin
Členové PS budou zpracovávat analytické výstupy ze škol za danou oblast a návrhovou část opatření aktivit škol a aktivit spolupráce, poskytují poradenství školám a ostatním subjektům zapojeným do MAP, účastní se jednání se zřizovateli a členy ŘV MAP. Pracovní skupiny, které řeší projekt, jsou čtyři a řeší oblast financování, čtenářskou a matematickou gramotnost a rovné příležitosti. Do projektu je počítáno se 12-ti členy pracovních skupin.